exhibitions — kinosomatic loops  

Hologramos ‘23, Vilnius Academy of Artskinosomatic loops


We are but brief projections of matter in space

Format/duration: moving image installation, loop
Techniques: contact printing, solarization, digital scan
Materials: 16mm film, fabric, vegetal life, emulsion, light

HOLOGRAMOS, International Biennial of Typography. 2023 December.

In a kinosomatic loop, images and graphemes unfold like vegetal life. My installation is inspired by the genetic cycle of images, first articulated by Gilbert Simondon. What if mental images were relations between the living being and its milieu, instead of representations of already lived experience? Could this thought experiment bring us closer to encountering organisms on their terms?

Based on Michael Marder’s philosophy of plant-thinking, and using a circular movement across multiple screens, the kinosomatic loop wants to be the genesis of potential images. In times of war, can vegetal life persuade us to look and listen with a different quality?

The moving image artefacts are created through experiments in expanded cine-writing. This is a transdisciplinary practice which involves a symbiotic relationship between expanded cinema, experimental writing, typography and body movement. We are but brief projections of matter in space.
Kinokūno kilpa
Miklós Tamás Ambrózy (Vengrija-Lietuva), 2023

Formatas/trukmė: judančių vaizdų instaliacija, kilpa
Technika: kontaktinė spauda, solarizacija, skaitmeninis skenavimas
Medžiagos: celiuloidas, audinys, augalija, emulsija, šviesa

Kinosomatinėje kilpoje vaizdai ir grafemos vystosi kaip augalijos gyvybė. Mano instaliaciją įkvėpė Gilberto Simondono pirmą kartą suformuluotas genetinis vaizdų ciklas. Kas būtų, jei mentaliniai vaizdiniai būtų santykiai tarp gyvos būtybės ir jos aplinkos, o ne jau išgyventos patirties reprezentacijos? Ar šis mąstymo eksperimentas galėtų priartinti mus prie susitikimo su organizmais pagal jų sąlygas?

Kinosomatinė kilpa, paremta Michaelio Marderio augalų mąstymo filosofija ir naudojanti žiedinį judėjimą per kelis ekranus, nori tapti potencialių vaizdų geneze. Ar karo metu augalinis gyvenimas gali įtikinti mus pažvelgti ir įsiklausyti kitaip?

Judančių vaizdų artefaktai kuriami eksperimentuojant su išplėstiniu kinematografu. Tai tarpdisciplininė praktika, apimanti išplėstinio kino, eksperimentinio rašymo, tipografijos ir kūno judesio simbiozę. Mes esame tik trumpos materijos projekcijos erdvėje.